Passed

Unix32.Ombu.Tests.OmSessionStoreTest.testRefreshNotEmpty (from Ombu-Tests)

Took 1 ms.