Passed

osx-32 / Tests-osx-32 / MacOSX32.Keymapping.Tests.KMKeymapBuilderTest.testAddKeymapCreatesShortcut (from Keymapping-Tests)

Took 0 ms.