Passed

unix-32 / Tests-unix-32 / Unix32.Keymapping.Tests.KMKeymapBuilderTest.testAddKeymapCreatesShortcut (from Keymapping-Tests)

Took 0 ms.